ประกาศ ห้องเรียนพิเศษ EP/2563

EP
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จะเปิดห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program (EP) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 ทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของโครงการ English Program (EP) เข้ารับฟังรายละเอียดของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าเรียน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 08.30น - 12.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนอนุบาลอดุรธานี

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนเรียนอนุบาลอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
decem1

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง

News62-1

ic-newประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ห้องบริหารงานบุคคล

ระหว่างวันที่ 14 พ.ย 62 - 27 พ.ย 62
รายละเอียดการรับสมัคร click1