วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนเรียนอนุบาลอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
decem1

การเปิดห้องเรียนพิเศษโครงการการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

EP

ic-newประกาศ เรื่องการเปิดห้องเรียนพิเศษโครงการการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ในปีการศึกษา 2563


   โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีจะเปิดห้องเรียนพิเศษโครงการการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ในปีการศึกษา 2563
1. เพื่อพัฒนาความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ได้ในระดับสากล มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก
2. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความพร้อมและมีความต้องการเฉพาะด้าน


ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง

News62-1

ic-newประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ห้องบริหารงานบุคคล

ระหว่างวันที่ 14 พ.ย 62 - 27 พ.ย 62
รายละเอียดการรับสมัคร click1