การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
DSC04599DSC04602DSC04610DSC04622DSC04625DSC04631DSC04641DSC04650DSC04656DSC04666DSC04671DSC04709DSC04720DSC04736DSC04738

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
1a2a3a4a5a6a7a

การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย" พุทธศักราช 2560

การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย" พุทธศักราช 2560 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
S  6004742S  6004744S  6004745S  6004748S  6004750S  6004751S  6004752S  6004753S  6004749