ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ IP

new2-1   
     
       ด้วยโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที
1 (ห้องเรียนพิเศษ IP)
ตั้งแต่วันที่  14 – 18 กุมภาพันธ์  2561 และได้ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนที่มีสิทธิสอบในวันอาทิตย์ที่  25 กุมภาพันธ์  2561
ณ  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ดูรายละเอียดclick1