การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
DSC04599DSC04602DSC04610DSC04622DSC04625DSC04631DSC04641DSC04650DSC04656DSC04666DSC04671DSC04709DSC04720DSC04736DSC04738