ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ห้องบริหารงานบุคคลระหว่าง
วันที่
31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน2561  ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  Downloadclick1