การประชุมบูรณาการการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมบูรณาการการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อรับทราบนโยบาย ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
261262263