ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

news62

 ♦ รายงานการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ♦ 

** รวมจำนวนนักเรียนที่มาสมัครทั้งหมด 274 คน **
-ในเขตบริการ(ครบเกณฑ์) จำนวน 93 คน
-ในเขตบริการ(ไม่ครบเกณฑ์) จำนวน 98 คน
-นอกเขตบริการ จำนวน 83 คน

ic-newให้มารายงานตัว และจับฉลาก ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 09:00น.
*** หากไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ตามประกาศนี้click1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลด]click1

21-1-2562 15-09-32

update 1หมายเหตุ   **นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  หมายถึง  นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  อย่างน้อย  ๒  ปี 
นับถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  และต้องอาศัยอยู่กับบิดา  มารดา  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน