ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

news62

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลด]click1

21-1-2562 15-09-32

update 1หมายเหตุ   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  หมายถึง  นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  อย่างน้อย  ๒  ปี 
นับถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  และต้องอาศัยอยู่กับบิดา  มารดา  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน