การเปิดห้องเรียนพิเศษโครงการการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

EP

ic-newประกาศ เรื่องการเปิดห้องเรียนพิเศษโครงการการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ในปีการศึกษา 2563


   โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีจะเปิดห้องเรียนพิเศษโครงการการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ในปีการศึกษา 2563
1. เพื่อพัฒนาความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ได้ในระดับสากล มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก
2. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความพร้อมและมีความต้องการเฉพาะด้าน