วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนเรียนอนุบาลอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
decem1