ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563


news63

update 1นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เลื่อนชั้นขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น.ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
*** หากไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ตามประกาศ ***

 

                     [รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลด]click121-1-2562 15-09-33
update 1หมายเหตุ   **นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  หมายถึง  นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (ตำบลหมากแข้ง) และต้องอาศัยอยู่กับบิดา  มารดา  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน