ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563


news63

ic-newดาวน์โหลด ใบสมัคร อนุบาล2click1
ic-newดาวน์โหลด ใบสมัคร ป1click1

 

                     [รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลด]click121-1-2562 15-09-33
update 1หมายเหตุ   **นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  หมายถึง  นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (ตำบลหมากแข้ง) และต้องอาศัยอยู่กับบิดา  มารดา  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน