ประกาศยกเลิก การปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นป1/11 ห้องเรียนพิเศษEP ปีการศึกษา2564

EP

ประกาศ ยกเลิก การปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นป1/11 ห้องเรียนพิเศษEP ปีการศึกษา2564 
วันที่19-23 เมษายน 2564 เนื่องมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ