การอบรมนักเรียนแกนนำรักพลังงาน

การอบรมนักเรียนแกนนำประหยัดพลังงาน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีอุปนิสัยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติต่อไป
571572