ค่ายภาษาอังกฤษเรียนร่วมและศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเรียนร่วมและศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น นักเรียนห้อง IP 6/11 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนห้อง MEP 6/7 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ในวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ใหม่ พัฒนาเติมเต็มศักยภาพ และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
2881288228832884