ค่ายปฐมวัยเพื่อลูกรัก ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ดำเนินงานโครงการค่ายปฐมวัยเพื่อลูกรัก ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในการร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
102621026310264