พิธีมอบวุฒิบัตร สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่2 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

53625363