การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชี้แจงแนวทางปฏิบัติของนักเรียนระหว่างที่ศึกษาในโรงเรียนนี้ให้ผู้ปกครองรับทราบ
1171117211731174

การอบรมนักเรียนแกนนำรักพลังงาน

การอบรมนักเรียนแกนนำประหยัดพลังงาน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีอุปนิสัยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติต่อไป
571572