การอบรมนักเรียนแกนนำรักพลังงาน

การอบรมนักเรียนแกนนำประหยัดพลังงาน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีอุปนิสัยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติต่อไป
571572

ครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร เนื่องในวันครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 24 มิถุนายน 2561
206120622063

กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงพระคุณของครูและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาแต่ยาวนาน
186118621863