ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

          โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2486 ตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวรุจี วิภาตะภูติ เป็นผู้บริหารคนแรก และได้โอนมาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523  และเปลี่ยนสังกัดเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน                
          เมื่อแรกเริ่มก่อตั้ง ใช้โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู (เดิม) ซึ่งเป็นโรงเรียนการช่างสตรี (วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีปัจจุบัน) เป็นที่เรียนรับเฉพาะนักเรียนอนุบาล ต่อมา พ.ศ. 2490 เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และในปี พ.ศ. 2497 ได้จัดตั้งโรงเรียนในสถานที่ใหม่ (ที่ตั้งปัจจุบัน)
เป็นเอกเทศ


    วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ปรัชญา
ปญฺญา สุวิชฺโช โหนฺติ
ผู้มีปัญญา และความรู้ดี เป็นผู้เจริญ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

logo1

 

สีประจำโรงเรียน
เขียวชมพู

คำขวัญประจำโรงเรียน
เรียนให้รู้ ควบคู่คุณธรรม

อักษรย่อของโรงเรียน
อ.บ.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นหางยกยูง