ข้อมูลบุคลากร

ผู้บริหาร จำนวน 5 คน
ข้าราชการครู    จำนวน 141 คน
ครูต่างชาติ จำนวน 10 คน
ลูกจ้าง จำนวน 70 คน

รวมบุคลาการทั้งหมด จำนวน 226 คน