ข้อมูลนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 247 คน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 267 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 410 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 436 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 474 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 515 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 541 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 511 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด จำนวน 3,401 คน