ข้อมูลนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 270 คน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 300 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 429 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 506 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 526 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 521 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 472 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 544 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด จำนวน 3,565 คน